bezchmurnie Szczecin,Poland 18.9 °C

 ul. Śląska 43a, 70-431 Szczecin

+48 790 450 360

Napisz do nas

Regulamin Apartamentów „Kamienica”

Regulamin – Apartamentów  „Kamienica”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu lokali mieszkalnych- apartamentów  położonych w Szczecinie przy ul. Śląskiej 43a będących własnością firmy : Soft Elektronik Sp.  z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 67, NIP 852-18-82-515 która prowadzi je pod nazwą Kamienica. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a Soft Elektronik Sp z o.o. zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online na stronie apartamentykamienica.pl, na stronach portali z którymi apartamenty Kamienica  mają podpisane umowy pośrednictwa w wynajmie ( zwanymi dalej rezerwacyjnymi ), bądź telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku podanym na stronie internetowej apartamentykamienica.pl.
 2.  Soft Elektronik Sp. z o.o.      zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji, kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
 3. Zawarta Umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu, bez wyżywienia oraz organizacji dojazdu.
 4. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia

 

II.    REZERWACJA

 1.  Rezerwacji można dokonać:
 • wypełniając formularz rezerwacji na stronie www.apartamentykamienica.pl
 • dokonania rezerwacji na portalu rezerwacyjnym
 • telefonicznie pod numerem telefonu  790 450 360,
 • wysyłając maila na adres biuro@apartamentykamienica.pl
 1. Po przesłaniu wiadomości za pomocą formularza lub maila, Klient otrzymuje informację zwrotną dotyczącą realizacji wstępnej rezerwacji wraz z terminem wpłaty zadatku.
 2. Zadatek w wysokości 30% wartości rezerwacji powinien zostać wpłacony na numer rachunku bankowego podany w wiadomości zwrotnej, w ciągu 24 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja  uzyskuje status rezerwacji potwierdzonej w momencie otrzymania wpłaty w kwocie zadatku na podany rachunek bankowy Soft Elektronik Sp. z o.o. lub po przesłaniu potwierdzenia jej dokonania na adres mailowy biuro@apartamentykamienica.pl.  Potwierdzenie wpłaty może mieć formę elektronicznego potwierdzenia realizacji przelewu za pośrednictwem bankowych serwisów internetowych, zeskanowanego dowodu wpłaty lub zdjęcia dowodu wpłaty. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od Umowy oraz automatyczne anulowanie rezerwacji wstępnej.
 3. Po potwierdzeniu rezerwacji Klient otrzyma voucher zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące apartamentu (w tym jego adres) oraz kwotę pozostałą do zapłaty w dniu przyjazdu.
 4. Podpisanie Umowy przez Strony nastąpi w momencie zakwaterowania Klienta w apartamencie. Klient w momencie podpisywania Umowy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą rezerwacji a kwotą zadatku) w gotówce. W przypadku rezygnacji z przedmiotu Umowy wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi (art. 394 KC).
 5. Klucze do apartamentu zostaną wydane dopiero po dokonaniu ww. formalności.
 6. W przypadku gdy Soft Elektronik Sp. z o.o. zrezygnuje z poboru zadatku , potwierdzeni rezerwacji następuję w chwili jej dokonania  i otrzymania vouchera.
 7. W Przypadku dokonania rezerwacji przez strony portali rezerwacyjnych obowiązują zasady tych portali – dotyczy to punktów od 2 do 5 tego paragrafu.

 

III.    PRZYJAZDY GOŚCI

 1. Zakwaterowanie gości odbywa się w godzinach 15:00-20:00. Istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia godziny przyjazdu (w innym czasie niż pomiędzy godzinami 15:00-20:00), jednak nie później niż 22:00, z pracownikiem Kamienicy. Gość zobowiązany jest do powiadomienia Kamienicy o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu.
 2. Przyjazd gości w godzinach 20:00- 22:00 obciążany jest dodatkową opłatą w wysokości do 50 PLN i wymaga powiadomienia w godzinach 9:00-17:00.
 3. W przypadku braku kontaktu, na dzień przed przyjazdem, rezydentowi przysługuje prawo do samodzielnego ustalenia godziny zakwaterowania gościa niekolidującej z jego harmonogramem pracy na dany dzień.
 4. Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi  na ul. Śląskiej 43a.
 5. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy klient:

•           nie posiada ważnego dowodu tożsamości,

•           znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

•           zachowuje się w sposób agresywny.

 

IV.    WYJAZDY GOŚCI

 1. Wyjazdy gości odbywają się w godzinach 08:00-11:00. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny wyjazdu (w innym czasie niż pomiędzy godzinami 08:00-11:00), jednak nie wcześniej niż 06:00. W takim przypadku firma może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości do 50 PLN.
 2. Godzina wyjazdu ustalana jest z rezydentem przy zakwaterowaniu.
 3. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11:00 bez wcześniejszego ustalenia z pracownikiem , traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
 4. Gość zobowiązany jest do pozostawienia obiektu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu pierwotnego w dniu zakwaterowania oraz pozostawienia naczyń i urządzeń kuchennych w czystości. Jeżeli dojdzie do zniszczeń gość obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie zgodnie z wyceną Soft Elektronik Sp z o.o..
 5. Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu rezydentowi firmy, może spowodować roszczenia ze strony Soft Elektronik Sp z o.o.
 6. Przedłużenie pobytu należy zgłosić rezydentowi najpóźniej do godziny 17:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, o ile Kamienica będzie dysponować wolnymi apartamentami.

 

V.    LICZBA OSÓB

 1. Liczba osób zakwaterowanych i mieszkających w apartamencie nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji. W razie naruszenia powyższego, Soft Elektronik Sp z o.o.  ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji oraz dochodzenia kary umownej za każdą dodatkową osobę w wysokości 200 PLN/noc.
 2. Jeśli liczba osób podana przy rezerwacji miałaby ulec zmianie, Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Kamienicę.
 3. W przypadku noclegu dodatkowej osoby w apartamencie lub zmiany którejś z osób zakwaterowanych wskazanej w Umowie na inną, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie najpóźniej w dniu przyjazdu, przy czym Soft Elektronik Sp z o.o. nie ma obowiązku wyrażenia zgody na powyższe.

 

VI. REZYGNACJA Z REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował. Wszelkich zmian w rezerwacji można dokonać tylko i wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres biuro@apartamentykamienica.pl. Jednocześnie Kamienica zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniu od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

 

VII.    APARTAMENT ZASTĘPCZY I ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Soft Elektronik Sp z o.o. zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego, o ile takim będzie dysponował. W przypadku braku wolnego apartamentu Soft Elektronik Sp z o.o. ma prawo anulować rezerwację.
 2. Soft Elektronik Sp z o.o.  ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od , Soft Elektronik Sp z o.o. nie będzie mogło być zagwarantowane. W takim przypadku kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

 

VIII.    POBYT DZIECKA

 1. Za pobyt dziecka do lat 6 nie pobiera się żadnych opłat jeżeli śpią na łóżku z rodzicami

 

IX.     POBYT ZWIERZĄT

 1. Pobyt zwierzęcia jest dozwolony po zgłoszeniu tego faktu przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę.
 3.  Soft Elektronik Sp z o.o. rezerwuje sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej związanej z pobytem zwierzęcia w apartamencie.

 

X.    PŁATNOŚCI I CENY

 1. Wszystkie ceny oferowane przez Soft Elektronik Sp z o.o.  mogą być wyrażone w PLN, € lub £ i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.
 2. Wszelkie płatności w gotówce Soft Elektronik Sp z o.o.  przyjmuje w PLN. W wyjątkowych i określonych sytuacjach zostaną zaakceptowane płatności w innych walutach (€, £, $); wymaga to jednak wcześniejszych ustaleń. Możliwe jest także dokonanie płatności bankowym przelewem zagranicznym, przy czym wszystkie dodatkowe opłaty z tym związane pokrywa dokonujący płatności
 3. W cenie apartamentu zawarte są opłaty za: sprzątanie końcowe, opłatę za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie), pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby).
 4. Przy wykwaterowaniu, w przypadku stwierdzenia rażącego nieporządku w apartamencie, Klient zostanie obciążony jednorazową opłatą w wysokości 50 PLN.
 5. Za zgubienie kluczy do apartamentu Gość ponosi opłatę w wysokości 50 PLN

 

XI.     OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-07:00 i nieorganizowania w tym czasie głośnych i uciążliwych spotkań lub imprez w apartamencie. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Soft Elektronik Sp. z o.o , osoba reprezentująca firmę ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 2. W trakcie ciszy nocnej w apartamentach mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby wskazane w Umowie.
 3. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego obiektu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Soft Elektronik Sp. z o.o na szkodę, o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Równowartość tych szkód i ich usunięcie pokrywa klient najpóźniej w dniu wyjazdu.
 4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w wyposażeniu apartamentu.
 5.  Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.
 6. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

 

XII.    INFORMACJE DODATKOWE

 1. Doba najmu  rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 11:00.
 2. Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją, umieszczeniem w bazie danych Klienta oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe udostępniane przez Klienta są przetwarzane przez Soft Elektronik Sp. z o.o tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z obowiązującym prawem polskim i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim.
 3. Soft Elektronik Sp. z o.o nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie realizacji Umowy.
 4.  Soft Elektronik Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy gości pozostawione w apartamentach.
 5. Palenie tytoniu w apartamencie jak i w budynku (wyłączając balkon lub taras) jest niedozwolone. Palenie tytoniu na terenie obiektu. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w apartamencie, rezerwujący zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 300 PLN.
 6. Soft Elektronik Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą  być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, przerwami dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.
 7. Soft Elektronik Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu powstałe bez jego winy. Klient powinien posiadać stosowne ubezpieczenie chroniące go przed ewentualnymi obrażeniami doznanymi podczas pobytu w apartamencie.
 8. Za każde nieuzasadnione wezwanie w trakcie pobytu do apartamentu pracowników  Soft Elektronik Sp. z o.o zostanie naliczona kwota 100 PLN.
 9. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Soft Elektronik Sp. z o.o a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Soft Elektronik Sp. z o.o.

 

Reklamacje należy składać na adres:

Soft Elektronik Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 67

70-382 Szczecin

 

Regulamin wchodzi w życie z dnie 20.02.2016 i

obowiązuje do odwołania

 

 

 

projekt i wykonanie mmCreation.pl